Kanoc xxx

Gospodyni litewska, czyli Nauka utrzymy- wania porządnie domu.

Wydanie trzecie poprawne i po- mnożone różnemi przepisami.

— Toż , i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy , zapasy kuchenne , apteczkowe i gospodarskie ; tudzież hodowania i utrzymy- wania bydła , ptastwa i innych żywiołów, według sposobów wyprobowańszych i najdo- świadczeńszych , a razem najtańszych i naj- prostszych.

-t- (Opisana tu Warszawa i jej obyczaje.) 68 GOSSELIN - GOSZCZYŃSKI.

Paris, Mamę et Delaunay- Yallee, Charles Gosselin, 1827, w 12ce. — Olesia o la Polonia , romanzo storico delia signora Tomów III.

.; Stawiski.) Gospodarz doskonały, czyli Sposób robienia mydła, świec, octów, przyprsi wiania owoców, solenia i wędzenia migsa, pieczenia chleba, warzenia piwa i robienia krochmalu. — wiejski (czasopismo) 1838 — 39; obacz: Lipowski Wydawca.

(Zapewne druk w Krakowie, tylko z powodu cenzury zmieniono miejsce druku.) 3 złp.

UNIvr-RSi ' OF ILLIN SLlb.śARY AT URBa NA-CHAMPAIGN Sla\ic NI 'kn soj f OR USc IN BSft BIPtó ROOM ONLY Return this book on or before the Latest Datę stamped below. It i JDi L161— H41 "£ mnowski BIBLIOGRAFIA POLSKA PRZEZ J^- f STREICHERA. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, pod zj^rządem Ignacego Stelcla. X eszcze połowę drogi maui}' przed sobą, a już wlecze się ona od Paździer- nika roku 1869. Że druk nie idzie szybko, przyczyną tego jest to tylko, że składanie podobnego rodzaju pracy jest mozolne, kłopo- tliwe i nie mało czasu wymagające. W miarę bowiem przybywania no wy cli druków, te dostają się do następnycli poszytów. Wedhig- nieąo toypewnik' Aiewątpiiwj^,' więc dziwi- się,.

Tom U, Wydanie Akademii Umiejętności, staraniem Komissyi bibliograficznej. "W miarę też odkiywania błędów i opuszczeń, dostają się sprostowania i dodatki do księgi, która wyj- dzie kiedyś jako zeszyt dodatkowy. Prócz tych dwóch oceniaczy nikt więcej w Czasopismach nie roztrząsnął pracy mej tak, iżby co nowego swego dołożył. Szkoda, że poprzestał na ostrej kry- tyce tjiko pierwszego zeszytu. Juliana Kołacz- kowskiego, Mechanika przy Kolei żelaznej we Lwowie, który.; z całą sumiennością . — Pan Stani-' sław Krzyżanowski nadesłał pospólnie z P. Siekierką, niektóre, dopełnienia z Katalogów ixssyjskich. •v; -;i.o(, Błędy wskazane poprawiam, opuszczenia dopełniam. Gdy bowiem jest dzieło już ułożone, drugi raz przerabiać go nie można. Gdy jednak założyłem sobie wciągnąć 'do Biblio-' grafii wszystko, co do rzeczy polskiej odnosi się, nie mogłem i Byrona Mazeppy-1 opuścić. Bibliotekę w Petersburgu: Fcu Ulcs d' epreiwe du cataloguedes^ Russica, też same Byrona edycye Mazepy figurują jako należące do Biblio- grafii rossyjskiej. Jijnnsi Jeden z zarzutów Legera jest szczególny, a co ósobliwsza, że ża tako- wym poszedł owczym pędem korespondent Czasu, poszli i inni. Jakoż jeden krytyk spisał całą litanią dzieł hebrej- skich. Że jednak zamieszczam tylko te dzieła* hebrejskie; które mają obok tytuł lub treść polską lub niemiecką, przeto nie mogę przyjąć druków ściśle hebrejskich. Sobieszczańskiego, który oceniając Bibliografią ze znawstwem: i ze szczerą życzliwością, wytknął błąd może poniekąd uzasadniony, • iż. Bibliografii wciągnąłem dzieła po za granicę polszczyzny- sięgające, to; jest: odnoszące się do ogólnych dziejów Sławiańszczyzny. te- w granieacla Rzeczypospolitej funkcyonowały umysłowo, unoszone polskiemi piórami, ale i zaciągają literaturę Sławaków węgierskich, Rusi galicyjskiej i całego obszaii Ui Sławian południowych (Bibliografia Sachąrawa),,a nawet no wszemi czasy sięgają po literaturę Kaszubów^ -^ bo ins-r^s irsrweą srsb^I^sw mył w mim Rozprawił się z^e mną krytyk francuzki P. Zarzucił, iż podaję dzieła obce treść polską obejmujące, jak n* p. Przywłaszczając sobie takie druki, czynię to, co już rossyjscy biblio T' grafowie dawno na rzecz własnej literatury uczynili. - Więcej, obacz: Dyrmon-owa (Wiejska, 1847, w 12ce, str. — Toż, wydanie piąte, tamże, 1862; obacz: Zawadzka. że m^ppdobiia znaą i pozbierać wszystkie, i .niepodobna i uczynid laadośd 'wsiz^lkim Wityrairkierunku.

Tags: , ,